Milieu & Veiligheid

Ons beleid is erop gericht alle activiteiten in de onderneming zodanig uit te voeren dat het milieu, alsmede de veiligheid en gezondheid van haar werknemers, klanten en het publiek geen gevaar lopen.

Milieu

Wij houden ons aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Wij richten ons ook op een vermindering van afvalstoffen, het beveiligen van hulpbronnen en de bodem en de bescherming van het leefmilieu.

De werknemers worden opgeleid dat ze vertrouwd zijn met alle milieuzaken die met hun werk te maken hebben.

Veiligheid en Gezondheid

Wij ontwerpen, construeren, onderhouden en gebruiken faciliteiten zodanig dat mens en materieel beschermd worden. Wij zorgen ook voor geschikte beschermingsmiddelen en maatregelen. Wij eisen het gebruik van de middelen en de naleving van de maatregelen en wij staan erop dat al het werk, hoe dringend ook, veilig wordt uitgevoerd.

Veiligheid van levensmiddelen, veevoeder en –producten

Wij zorgen voor veilige levensmiddelen, (vee)voeder en veilige materialen voor mens en dier, door productieopslag- en transportfaciliteiten te gebruiken die de veiligheid van de producten garanderen. Wij kiezen leveranciers die aan haar eisen voldoen m.b.t. veilige grondstoffen en ingrediënten en aan haar werknemers de opleiding en middelen verschaffen die zij nodig hebben om hun individuele verantwoordelijkheden na te komen.